Η εταιρία μας ειδικεύεται στην παραγωγή αδρανών υλικών με την χρήση αυτοκινούμενων λατομικών μηχανημάτων.

Η εταιρία μας έχει ως αντικείμενο εργασιών:
• Εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων (διάτρηση- ανατίναξη)
• Παραγωγή στον χώρο του εργοταξίου με κινητό εξοπλισμό θραύσης όλων των αδρανών υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και οδοστρωσίας ήτοι ενδεικτικά άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, 3Α, Ε4, σαρσανετ κλπ.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της εταιρίας μας είναι σε θέση να παράξει αδρανή υλικά όλων των κοκομετρικών απαιτήσεων ικανά να καλύψουν κάθε ποιοτικό έλεγχο και απαίτηση.
Η παραγωγή αδρανών υλικών μέσω του εξοπλισμού μας μειώνει το κόστος προμήθειας αδρανών υλικών για τις συμβαλλόμενες εταιρίες λόγω της παραγωγής των αδρανών υλικών στο χώρο του εργοταξίου από υφιστάμενα στον χώρο υλικά αποφεύγοντας έτσι το κόστος αγοράς και μεταφοράς υλικών από απομακρυσμένα λατομεία, επίσης με αυτόν τον τρόπο παραγωγής αποφεύγετε το κόστος απομακρυνσης από το εργοτάξιο υλικά τα οποία δεν θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο έργο με κάποιον άλλο τρόπο.
Τα μηχανήματα μας απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την εγκατάσταση και την έναρξης παραγωγής και λόγω των αυτοφερόμενων μηχανών πετρελαίων που διαθέτουν δεν χρειάζεται σύνδεσή τους στην εγκατάσταση του εργοταξίου ή κάποιος επιπλέον εξοπλισμός (πχ ηλεκτρικές γεννήτριες). Τέλος ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του εξοπλισμού μας είναι πως δεν απαιτείτε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Εμπειρία

Η εταιρία μας υπήρξε πρωτοπόρος στον χώρο των κινητών λατομικών μηχανημάτων έχοντας τα τελευταία 15 χρόνια συμμετοχή σε πολλά Δημόσια και ιδιωτικά έργα με διάφορες μορφές συνεργασίας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρίας μας στον χώρο των λατομικών και χωματουργικών εργασιών καθώς και σε έργα υποδομής πιστοποιείτε από τις πολλές εργολαβίες που έχει αναλάβει στο τομέα της οδοποιίας και στην κατασκευή ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα και από τις συμβάσεις με κατασκευαστικές εταιρίες για την κατασκευή ιδιωτικών έργων όπως (κατασκευή ανεμογεννητριών, οδοποιία, τσιμεντοβιομηχανίες παραγωγή αντιολησθηρών υλικών).

Mobility

Το πλήθος των μηχανημάτων μας είναι ικανό να συγκροτήσει δύο ανεξάρτητες παραγωγικές μονάδες ικανές να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη για θραυστά υλικά. Η παραγωγική διαδικασία των συγκροτημάτων μπορεί να ξεκινήσει από την παραγωγή υλικών πρώτης θραύσης από υλικά που προέρχονται από ανατίναξη ή υλικά από άλλη μέθοδο εξόρυξης (σφυρί ή μεταφορά υλικών), να παράξει αδρανή υλικά κάθε κοκκομετρικής διαβάθμισης και ποιότητας και να καταλήξει στην παραγωγή άμμου ποιότητας ικανής να καλύψει κάθε απαίτηση και ποιότητα για σκυρόδεμα ή ασφαλτομίγματα.

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ  

Η εταιρία μας έχει μια ομάδα μηχανημάτων η οποία έχει την δυνατότητα να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας σε παραγωγή αδρανών υλικών από την πρώτη θραύση έως και την παραγωγή άμμου από πιθανά μη εμπορικά ενεργά η διαχειρίσιμα στοκ αδρανών υλικών

pic

ΕΡΓΑ - Συμμετοχή σε έργα

ΕΡΓΑ – Συμμετοχή σε έργα

  • Ανατίναξη εξόρυξη και παραγωγή αδρανών υλικών για την κατασκευή νέων κύτταρων και την λειτουργία του ΧΥΤΑ ΦΙΛΗΣ
    — 2007 έως σήμερα
  • Ανατίναξη εξόρυξη και παραγωγή αδρανών υλικών και διάθεση τους σε λατομικό χώρο. (ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΑΤΡΩΝ)
    — 2009-2010
  • Παραγωγή σκύρου για την σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης λιμένα Ν. Ικονιού με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ)
    — 2010-2012