Ανάθεση στη Sachinor για προμήθεια και μεταφορά λιθορριπών για τα κάτωθι έργα:

  • Κατασκευή Εσωτερικών Μώλων και Ράμπας Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
  • Κατασκευή Εξωτερικού Μώλου και λοιπών λιμενικών έργων Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.